E-Ticaret Sitelerinde İçerik Pazarlamasının Önemi

Dijital ortamda alım satım anlamına gelen e-ticaret, beraberinde birçok kolaylık getirmiştir. Özellikle KOBİ'ler için çok uygun bir ticaret şekli olan e-ticaretin önemi gün geçtikçe artmaktadır. E-ticaret sitelerinde içerik pazarlama stratejilerinin de çok iyi sonuçlar verdiği bilinen bir gerçektir.
Peki başarılı bir içerik pazarlama stratejisinin siteye sağladığı avantajlar, işte yanıtlar…

Günümüzde e-ticaret siteleri doğru içeriği oluşturdukları ve etkili bir şekilde pazarlayabildikleri sürece başarılıdır. Planlama ve bütçeleme doğru yapıldığında ve stratejiler doğru belirlendiğinde istenilen sonuçlara ulaşmak zor değildir.
Konunun detaylarına geçmeden önce içerik pazarlamanın ne olduğu kısmına değinecek olursak, hedef kitleyi etkilemek ve bu kitlenin ilgisini çekmek için içerik üretimine odaklanan pazarlama stratejilerine verilen isim diyebiliriz. . Bir içerik pazarlamacısı, düzenli ve etkili içerik paylaşımı yoluyla tüketiciyi etkileyerek tüketiciyle sürekli bir bağ kurar.

İçerik pazarlanırken müşteri davranışında değişiklik yapma fikri esas alınmalıdır. Dikkat çekmek için atılması gereken adımlardan biri siteye verilen link sayısını artırmak olmalıdır. Bu, SEO çalışması, blogger ve sosyal medya siteleri ve reklamlar sayesinde yapılabilir. Bu yöntemler hem hedef müşteri kitlesinin ilgisini çekecek hem de marka bilinirliğini artıracaktır. Diyelim ki tüm bu yöntemleri kullanarak siteye dikkat çektiniz. Bir sonraki adım da çok önemlidir. Yani site ziyaretçilerinin alışveriş yapmasını sağlamaktır. Dolayısıyla bu ziyaretlerin satışa dönüp dönmediği de önemli. Pazarladığınız içerik etkileyici ise sonuca ulaşmak da kolaydır. Ziyaretçiler web sitenizde zaman harcamazsa, sitenin "hemen çıkma oranı" da artacaktır. Bu da sitenin Google gibi arama motorları tarafından değersiz olarak algılanmasına neden olur. Bu, sitenizin organik arama sonuçlarında düşüşe neden olacaktır.

İçerik pazarlamasını planladığınızdan ve neyi hedeflediğinizi bildiğinizden emin olun. İdeal müşteri tabanınızı belirleyin; Nerede yaşadıklarını, yaş aralıklarını ve hatta ilgi alanlarını belirleyin.
İçerik pazarlama örnekleri bölümünün zamanı geldi...
Farklı içerik örnekleri hazırlayabilirsiniz;

Uzman görüşü ve bilgisi sağlayan içerik
Uzman olan blog sahipleri tarafından hazırlanacak içerik
Rekabet edebileceğiniz içerikler
Ürün ve hizmetleri tanıtan içerik
Kullanıcı yorumlarıyla derlenen içerik

Tüm bu içerikleri görseller ve videolar ile desteklediğinizde son derece işlevsel, dikkat çekici içerikler oluşturma yolunda en önemli adımları atmış olursunuz.
İçerik pazarlaması, rakiplerinizden ve rakiplerinizden bir adım önde olmanız için en önemli unsurlardan biridir.
Farklı ve dikkat çekici olmak markanızın bilinirliğini artıracak ve size istediğiniz sonuçları sağlayacaktır.
Orijinal olarak https://www.digitalexchange.co.uk/blog adresinde yayınlanmıştır.

The Importance of Content Marketing in E-Commerce Sites

E-commerce, which means trading in a digital environment, has brought many facilities with it. The importance of e-commerce, which is a very suitable form of trade especially for SMEs, is increasing day by day. It is a known fact that content marketing strategies in e-commerce sites also give very good results.

So what advantages a successful content marketing strategy provides to the site, here are the answers …

Today, e-commerce sites are successful as long as they create the right content and can market it effectively. When planning and budgeting are done correctly and strategies are determined correctly, it is not difficult to reach the desired results.

Before going into the details of the subject, if we touch on the part of what is content marketing, we can say that it is the name given to marketing strategies that focus on content production to influence the target audience and attract the attention of this audience. A content marketer establishes a continuous bond with the consumer by influencing the consumer through regular and effective content sharing.

While marketing content, the idea of making changes in customer behavior should be taken as a basis. One of the steps to be taken to attract attention should be to increase the number of links to the site. This can be done thanks to SEO work, blogger and social media sites, and advertisements. These methods will both attract the attention of the target customer audience and increase brand awareness. Let’s say you drew attention to the site using all these methods. The next step is also very important. That is to ensure that visitors to the site shop. So whether these visits turn to sale or not is also important. If the content you are marketing is impressive, it is also easy to reach the result. If visitors do not spend time on your website, the site’s “bounce rate” will also increase. This causes the site to be perceived as worthless by search engines such as Google. This will cause your site to decline in organic search results.

Make sure you plan on content marketing and know what you are targeting. Determine your ideal customer base; Identify where they live, their age range, and even their interests.

It’s time for the content marketing examples section…

You can prepare different content examples;

  • Content providing expert opinion and information
  • Content to be prepared by blog owners who are also experts
  • List contents
  • Contents you can compete
  • Content promoting products and services
  • Content compiled with user comments

When you support all these contents with visuals and videos, you have taken the most important steps towards creating highly functional, attention-grabbing content.

Content marketing is one of the most important elements for you to stay one step ahead of your peers and competitors.

Being different and remarkable will increase your brand’s awareness and provide you with the results you want.

Origanally published at https://www.digitalexchange.co.uk/blog

--

--

--

Digital Marketing Agency

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Recommended from Medium

How To Make Traffic and Money With Native Ads

Data-Based Marketing is Significantly Important for Business

Why iOS 14 & In-app Purchases are Killing In-App Ads

Email Marketing Tools for Woocommerce in 2021

How @ provides the services of a $5000/month NYC social media agency at the price of a $500 intern

9 Steps On How To Write A Powerful Headline

how to write a powerful headline

WHAT IS BRANDING IN MARKETING & WHY IS IT IMPORTANT ?

Introducing Content Lifecycle Management (CLM)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Digital Exchange

Digital Exchange

Digital Marketing Agency

More from Medium

VidCentric White-Label Review — 5-in-1 Video Marketing Apps

5 Best Financial New Year’s Resolutions for Content Creator

5 Best Financial New Year's Resolutions for Content Creator

Lets start NFT..

Behaviour Change joins Instagram